Referater

Referat bestyrelsesmøde 28.11.2023

Bestyrelsesmøde 28/11 2023

Deltagere: Malene, Lone, Maria, Majbritt, Patricia og Christina

Afbud: Jette

 1. Siden sidst
  1. Status på CP holdene
   1. Forældrene har overtaget holdene indtil, der kommer nogle nye frivillige trænere
   2. Christian vil gerne fortsætte med at hjælpe med at træne holdet indtil, han evt. skal flytte/får job
   3. Lotte Vejsgaard er tovholder på hold 1 og Vickie Munksgaard på hold 2
   4. Holdet må gerne fortsætte indtil sommerferien med nuværende forældre-ordning, men derefter skal der være nye instruktører
 2. Juleafslutning
  1. Trænerne bliver informeret om, at de har 10 kr. til alle børn på holdene og i Mejdal hallen skal man købe fra caféen jf. aftale. 15 kr. på voksenhold.
 3. Indkaldelse til generalforsamling
  1. Deadline til næste Mejdalblad er 12/1-24, hvor vi varsler generalforsamlingen
  2. Varsles også på Facebook i Mejdal-Mikro-Medie gruppen
  3. Dato for afholdelse er 21. februar 2024
 4. Overnatning i Halgård
  1. Undersøg om der kan laves en lille flyer om, at børnene skal huske at tilmelde sig overnatningen i hallen i januar
   1.  Kan deles ud med juleposerne på alle hold
  2. Der opfordres til, at én instruktør fra hvert hold deltager til øvning af fællesserien d. 19/1 – mail sendes ud
 5. Opvisning i Arenaen og Halgård
  1. Drøftes til bestyrelsesmødet 9/1-24
 6. GymCamp 2024
  1. Brejninggaard Efterskole skal genbookes til 5/10-24
 7. Planlægning af næste bestyrelsesmøde
  1. D. 9/1-23
 8. Evt. 
  1. Udfordring ved at sende mails til instruktører, som ender i Spam – Patricia undersøger, om vi kan tilkøbe/få en sms løsning via conventus, så vi kan sende beskeder på den måde
  2. Trænerne skal huske at informere bestyrelsen på mejdalgym@gmail.com om nye trænere eller trænere, som er stoppet afht. børneattester og indkøb af gaver m.m.
  3. Der er oprettet et mejdalgym login på Conventus til at sende generelle mails til instruktører og gymnaster
  4. Vedligehold af redskaber – det sker ofte at bla. propper forsvinder
   1. Lone bestiller en kasse mere
   2. Patricia har kontaktet André fra skolen og Jørgen, SFO leder, men der er måske en fællesaftale med PE redskaber om vedligehold, men SFO må også gå i redskabsrummet, så de er nu informeret om, at de skal huske at lægge tingene på deres plads

Referat bestyrelsesmøde 17.04.2023

Bestyrelsesmøde 17/4 2023

Deltagere: Majbritt, Patricia, Jette, Lone, Christina

 1. Planlægning af GymCamp på Brejninggard
  1. Brejninggaard Efterskole er booket igen 1. weekend i oktober
  2. DGI inddrages i god tid ift. hvilke moduler, de kan tilbyde
  3. Der skal være noget for alle aldre, som foreningen tilbyder hold til
 2. Planlægning af kommende sæson
  1. Der bliver skrevet til nuværende instruktører, om nogen vil træne et voksent rytmehold
  2. Der planlægges ikke flere hold inden, halfordelingsmødet er afholdt
  3. Det bliver slået op på Facebook hvilke hold, der mangler trænere og hjælpetrænere til
 3. Bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsesmedlemmer fremover modtager omkostningsgodtgørelse på samme måde som foreningens frivillige instruktører og hjælpeinstruktører
 4. Mejdal Byfest: bestyrelsen vil sende forespørgsel til frivillige, som vil være med til at lave pasta kødsovs om lørdagen
  1. Der skal være flere råvarer i år, så der er mad nok til alle
 5. Evt.
  1. Mulighed for fredagsgymnastik eller sommergymnastik, hvis nogen, vil hjælpe til med det
   1. Undersøges ift. mulige haltider til halfordelingsmødet

Referat fra pizzamøde 20.03.2023

Pizzamøde for Mejdal-Halgård Gymnastikforeningen d. 20. marts 2023 i Mejdal Hallen

Deltagere: Bestyrelsen og instruktører fra Mejdal-Halgård Gymnastikforening 

 1. Velkomst og fællessang – Livstræet 

 2. Evaluering af sæsonens opvisninger
  1. Forårsopvisning i Gråkjær
   1. Genoverveje rækkefølgen 
   2. Lang ventetid før opvisningen (forslag 40-45min)
   3. Opvarmningstiden afhænger af holdet forinden. Have en plan for hvad, der skal ske inden opvisningen og gøre alle opmærksomme om det 
   4. Opmærksom på hvor lang tid hvert hold har på gulvet, om det overholdes eller man bruger mindre tid
   5. Danseholdene kunne evt. komme ind lige efter hinanden eller lavet deres opvisning sammen med øvrige hold
   6. “Generalprøve” på gråkjær opvisningen muligvis til overnatningen

 3. Opvisning i Halgård 
  1. Det forstyrrer, når publikum går forbi foran de andre siddende publikum. Opfordre folk til kun at gå til og fra deres plads imellem holdene på gulvet
  2. Det var godt at de fleste børnehold havde samme redskabsbane 
  3. Lave programmet så der er mindre tid i forhold til, at vi kommer for lang forud for tiden 
  4. Lave programmet lidt mere vekslende imellem børne- og voksne hold.
  5. Indmarchen skal der være bedre struktur for.
  6. Godt med prisoverrækkelser efter fællesserien, så der var flere til at overvære det
  7. Entrépris kunne revurderes
  8. Forevisning inden selve opvisningen måske omkring jul, da gymnasterne faktisk rigtig gerne vil mere efter opvisningen og bliver motiveret af at vise deres evner frem
  9. En fælles afslutning ala påske camp., spring disko
  10. Forlænge træningerne marts måned ud f.eks. – det skal være op til hvert enkelt hold hvor længe, man vil blive ved med træningerne efter opvisningen.
  11. Lave nogle weekendtræninger efter endt sæson for hele familien.

 4. Evaluering af sæsonen/holdene
  1. Mangler powertumbling
  2. Mere information/instruktion til nye instruktører
  3. Informere/tjekke at alle instruktører og hjælpere kender deres træningstider og ser om de passer.
  4. OBS på både halgårds og Mejdals facebookside

 5. Kommende sæson – forslag til nye hold eller ændringer
  1. Mere information omkring aftenfesten 
  2. Der skal sættes et max på holdene
  3. Tjekke op på fodbold banderne 
  4. Dele 0. og 1. kl. holdet op 
  5. Ønske om større budget til opvisningsdragter

 6. Information om GymCamp 30.09.23 – uden overnatning 
  1. Rytme, spring til de forskellige aldersgrupper
  2. Slutte af med mulighed for at sætte sig sammen med sit hold og evaluere og tale om anvendelsen af den nye inspiration
  3. Rytme modulet sidste år var for svært
  4. Inddel børnene i forskellige grupper så det bliver tydeligere hvor, de skal være i forbindelse med de forskellige moduler 
  5. God spring inspiration
  6. Dele billeder, videoer og notater bagefter
  7. Unge trænere på kurser

 7. Evt. 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.03.23

Bestyrelsesmøde d. 18.03.23 Mejdal-Halgård Gymnastikforening

Deltagere: Jette, Majbritt, Maria, Malene, Lone og Patricia

 1. Evaluering af opvisning i Halgård 
  1. Rigtig godt besøgt, ca. 625 betalende gæster 
  2. Lokalitet og tidspunkt for mødested lige inden indmarch
  3. Skarpe på hvor lang tid der skal afsættes til de enkelte hold, så tidsplanen holder
  4. Indstilling af priser
   1. Trænere og hjælpere skal blive indtil fælles serien er slut, så prisuddelingerne kan give til vinderen
   2. Hvert hold skal tage stilling til, om der er nogen på holdet/i foreningen, der skal indstilles
  5. Håndstandskonkurrence for børnene 
  6. Arbejdsfordelingen skal uddelegeres noget bedre 
 2. Evaluering af Gråkjær 
  1. Der var rigtig god energi
  2. Overveje om mødetidspunktet skal kortes ned
 3. Dagsorden for pizzamødet 20.03.23 udarbejdes  

 4. Når halfordelingsmødet er afviklet påbegyndes planlægningen af kommende sæson

 

Referat Generalforsamling 2023

Referat Generalforsamling Mejdal-Halgård Gymnastik
d. 22. februar 2023 kl. 20.00 i Mejdal Hallen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
  1. Aase Nørgaard er valgt og godkender korrekt varsling
 2. Beretning for 2022 ved formanden Patricia Giesow Jensen
  1. Vedhæftet og godkendt
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2022 ved kasserer Jette Lind 
  1. Overblik over indtægter, udgifter, aktiver og passiver
  2. Et lille underskud på 14.000 kr, hvilket skyldes større udgift på yoga-kursus
 4. Behandling af indkomne forslag
  1. Ingen indkomne forslag
 5. Konstituering af kommende bestyrelse
  1. Valg til bestyrelsen 
   1. Lone Rosendal og Jette Lind er genvalgt 
  2. Valg af suppleanter 
   1. Majbritt er genvalgt
   2. Malene Klinkby Lind tiltræder som suppleant
 6. Valg af afd. repræsentanter i repræsentantskabet
  1. Vi kender ikke dato for mødet endnu, men alle medlemmer i bestyrelsen er repræsentanter
 7. Evt.
  1. Intet under eventuelt

Årsberetning 2022 – Mejdal-Halgård Gymnastikforening d. 22. februar 2023 i Mejdal Hallen 

 

“Endnu et år er gået og det er blevet tid til den årlige generalforsamling. En generalforsamling, der traditionen tro skal have sin beretning, en beretning der hvert år giver tid og anledning til refleksion over året der er gået”. Lige så lød indledningen på sidste års beretning af Laila. Jeg hæfter mig særligt ved ordene “tradition” og “refleksion”. 

 

Ved en hurtig søgning på Google beskrives tradition somoverlevering af sædvaner, værdier og regler fra generation til generation”. 

 

Året 2022 var forandringernes år. Vi måtte sige på gensyn til Laila, Aase, Lars og Karina – et generationsskifte om man vil kalde det. Det lå måske ikke helt i kortene, at jeg skulle have formandsposten i gymnastik bestyrelsen, men det blev endnu sådan. Jeg har på ingen måde fortrudt det, men at skulle overtage posten efter en stor rollemodel og foregangskvinde som Laila, kan det kun give en smule sommerfugle i maven. Og selvfølgelig traditionen tro står jeg nu og læser årsberetningen højt, som Laila har gjort det i alle de år, jeg har været en del af bestyrelsen. 

 

Opvisning Gråkjær

Den første weekend i marts oprandt et af årets højdepunkter, nemlig forårsopvisningen i Gråkjær Arena, hvor knap 200 gymnaster repræsenterede Mejdal-Halgård med et brag af en opvisning. Grundet en skiferie kunne jeg selv desværre ikke deltage, men det siges, at gymnaster og instruktører gik derfra 5 cm højere af bare stolthed. 

 

Opvisning i Halgård 2022

Weekenden efter, efter 2 års venten, blev 2022 endelig året hvor vi kunne samles i Halgård Hallen – sæsonens store finale. Fredag eftermiddag mødte 60 mand op til opstilling af tribuner. Jeg kunne ikke undgå at bemærke de mange frivillige voksne og unge vandre mellem hinanden eller hoppe rundt i springgraven. Jeg blev her mindet om, hvad det gymnastikken står for – fællesskab og sammenhold. Et fællesskab ligegyldigt aldersforskel eller færdigheder – det fællesskab er jeg helt ind til knoglerne stolt af at være en del af!

Og lørdag kom endelig dagen, hvor vi stolte kunne vise, hvad vi de mange foregående måneder havde øvet os på. Jeg tror, vi alle måtte nive os selv i armen – jo det var skam rigtig nok. Vi er her endelig igen! At se stoltheden lyse ud af øjnene på gymnasterne var hele ventetiden værd. Det var en fantastisk dag, der mindede mig om, hvorfor vi som frivillige bruger adskillige gymnastiktimer med børn, unge og voksne.

Vi havde denne gang allieret os med Mejdal Hallen. De stod for salg af surt, sødt, salt og vådt, hvilket var en succes – og det gav os mulighed for at lægge vores energi i opvisningen i stedet. 

Dagen var godt besøgt og sammenlagt havde vi 598 besøgende – vi kan vist roligt konkludere, at vi ikke var de eneste, der havde glædet os. 

Ligeså traditionen tro afsluttede vi sæsonen med aftensfest for instruktører og hjælpere. Her blev indtaget lækkert mad og drikke, snakket og hygget på kryds og tværs, og vi voksne kunne endda også vise de unge, vi ikke var blevet for gamle til limbo og stoledans. En rigtig hyggelig aften!

 

Den spæde opstart

De efterfølgende måneder bød på lidt af hvert og vi som ny sammentømret bestyrelse skulle lige lande og finde ud af at stå på egne ben – som når ungerne flyver fra reden. Heldigvis som enhver forældre, når ungerne ringer “hjem”, har Laila, Lars, Karina og Aase glædeligt stået til rådighed. Også måske mere end bare et par gange, men vi har heldigvis endnu ikke oplevet, at de har smækket røret på 🙂 

Inden sommerferien blev tiden intensivt brugt på planlægning af næste års program, et koordineringsarbejde ud over det sædvanlige, men vi fik det til at gå op. Vi blev færdige, så programmet var klar til tryk, og vi kunne gå på en velfortjent sommerferie. 

 

Efter sommerferien var batterierne ladet op, og vi var klar til sæsonstart. Nogle hold blev hurtigt fyldt op og andre blev desværre ikke til noget. Sæsonstarten gik over stok og sten. Der blev korresponderet en del frem og tilbage i bestyrelses tråden og Aases telefontid blev forlænget, når der var administrative ændringer i conventus eller kasserer mæssige håndteringer. Alting løste sig og inden vi fik set os om, var sæsonen i fuld gang.

 

GymCamp Brejninggaard

Første weekend i oktober prøvede vi igen kræfter af med GymCamp på Brejninggaard Efterskole. Planlægning blev lidt af en maraton. Kasper og hans kolleger fra DGI arbejde på højtryk for at finde instruktører til de forskellige moduler. Det blev en spændende slutspurt inkluderet af et par søvnløse nætter, om det nu blev til noget. Men det lykkedes, og vi formåede at samle 55 gymnaster samt 34 instruktører og hjælpere fra Mejdal Halgård. 

Et stort tak til Kasper og hans kolleger fra DGI for overbærenhed og hurtig ekspertise! Dagen forløb rigtig godt. Store som små hyggede sig, fik sved på panden og instruktører og hjælpere fik en god portion inspiration med derfra til de kommende træningstimer. Dagen blev rundet af med hygge for bestyrelsen og trænere med bl.a. holddyst og snak. Alt i alt en stor succes, som allerede er booket og lagt i kalenderen til næste sæson. 

 

Sidste arrangement i denne sæson var overnatningen i Halgård Hallen. Knap 100 gymnaster havde tilmeldt sig. Eftermiddagen startede med, at vi delte gymnasterne op i 2 hold – nogle startede i springhallen, mens andre øvede fællesserie. Aftensmaden bestod af pizza, hvilket faldt i god jord hos de sultne gymnaster. Da alle mand var spist af, blev der igen øvet fællesserie et par gange, førend hallen blev inddraget til sovesal. Gymnaster, instruktører og hjælpere sørgede så fint for at hjælpe hinanden med at få gjort klar, så den medbragte slikpose kunne indtages til Fredags Tam Tam foran storskærmen. Tiden gik stærkt, og inden vi fik set os om var det blevet sent og selv de voksne trængte til at komme under dynen. Lørdag blev der til morgenmaden serveret boller med pålæg og rester fra gårsdagens pizza. Der blev igen øvet fællesserie og kl 10 var alle taget hjem på weekend. 

 

Refleksion

Min beretning begynder så småt at nå sin ende. Som nævnt i begyndelsen hæftede jeg mig også ved ordet refleksion, “at overveje, eftertænke, tilbagekaste” m.m.

Når vi ser tilbage på 2022 vil jeg med overbevisning konkludere, at vi i bestyrelsen er seje. Vi klarede den første sæson uden for mange blå mærker eller søvnløse nætter. Trods hold der aldrig blev til noget eller lukkede ned undervejs, har vi alligevel formået at samle 606 medlemmer samt 79 instruktører og hjælpere i vores lokale gymnastikforening. Det vil jeg mene, at vi godt kan være tilfredse med. 

 

Med disse ord vil jeg gerne sige et tak til vores mange instruktører og hjælpere, der de sidste mange måneder har brugt deres fritid på at give vores medlemmer de bedste oplevelser. I er med til at gøre en kæmpe forskel i vores forening. I fortjener stor ros og anerkendelse for jeres arbejde. Tusind tak!

 

Ligeså et stort tak skal det lyde til vores medlemmer for opbakningen. Tak fordi I stiller op, når vi har brug for hjælp og tak for jeres forståelse og overbærenhed. 

 

Det skal også lyde et stor tak til bestyrelsen, tak fordi I holder ud i en tid, hvor der er mange bjerge, der skal bestiges og hvor struktur og forudsigelighed ikke er dagligdag. Jeg oplever, at humøret er højt, når vi mødes, der er masser af energi og lyst til at udvikle. Vi er alle forskellige, komplimenterer hinanden godt og næste års mission for os er at finde ud af, hvordan vi kan skabe en bestyrelsesstruktur, der, sagt med et smil på læben, får tingene til at glide lidt nemmere.

 

Med disse ord tænker jeg, at jeg vil slutte dette års beretning, min første beretning, og håbe at I alle vil følge med mig gennem denne proces med åbne arme og åbent sind. 

 

Patricia Giesow Jensen

Formand Gymnastikforeningen 

Referat fra ledermøde den 31. januar 2023

Tirsdag d. 31. jan. 2023 – kl. 19.00 i Mejdal hallen

 1. Velkommen og sang

 2. Kasseren har ordet
  • Hvis instruktører står med udgifter til opvisningstøj eller remedier ifm. gymnastikken, sendes kvitteringen til gymnastikforeningens mail med kontonr. og reg.nr., så beløbet kan refunderes.

3. Opvisning Gråkjær Arena 5. marts 2023

  • INFO-brev sendes ud til instruktørerne
  • Redskabstegningerne medbringes på dagen og afleveres til Patricia ved ankomst. 
  • Indgangsbilletterne afventes stadig. Instruktører hører nærmere, når vi ved mere.
  • Musikken skal sendes til Lars senest d. 20.03.23.
  • Miniredskaber og boomblaster skal vi selv sørge for at medbringe


4. Opvisning Halgård Hallen 11. marts 2023

  • Der gøres opmærksom på BMGP i Gråkjær er samme dag. Der skal tages højde for at gymnaster kan nå til begge dele.
  • Der vil være en pose med gratis vand, sandwich og frugt til instruktører og hjælpere
  • Musikken skal sendes til Lars senest d. 20.02.23
  • Redskabsopstillingerne skal senest afleveres fredag d. 03.03.23 til Jacob O. Hansen og Tobias Heinsvig.


5. Afslutningsfest 11.marts 2023 i Mejdal Hallen

  • Der oprettes et tilmeldingslink på hjemmesiden
  • Bo, Søren, Frederik og Mathias vil gerne hjælpe Lone med at arrangere festen


6. Gymnastikcamp. på Brejninggaard – Oktober 2023

  • Instruktører og hjælpere må allerede nu gerne tænke over ønsker til moduler/inspiration til næste gymnastikCamp
  • Vi tager snakken igen til pizzamødet – og ønsker modtages gerne her.

7. Indstilling af priser til opvisningen

  • Årets ungpris, årets innovative og årets ildsjæl
  • Indstilling af priserne kan sendes til gymnastikforeningens mail: mejdalgym@gmail.com


8. Fanebærer 

  • Emil Vistisen og Jacob Heinsvig har meldt sig

Referat fra bestyrelsesmøde d. 10.01.2023

Deltagere: Lone, Maria, Jette, Patricia, Majbritt og Christina 

Bestyrelsesmøde 10.01.23

 1. Gymnastik overnatning d. 20. – 21. januar i Halgård hallen
  1. Der sendes mail ud for at få flere hjælpere og med info til instruktører om, at de meget gerne må komme og øve fællesserien 
  2. Der sendes mail med huskeliste til tilmeldte børn et par dage før arrangementet
  3. Der bestilles pizzaer og tjekkes op på faciliteterne i hallen inden arrangementet

 2. Gymnastikopvisning i Halgård hallen 11. marts 
  1. Der er lavet udkast til programmet og arrangeret lyd og speaker
  2. Bestyrelsen har uddelt de praktiske opgaver inden arrangementet
 3. Ledermøde i Mejdal hallen d. 31. januar 
  1. Der bliver sendt invitation ud til instruktører og hjælpere 
 1.  

Referat fra bestyrelsesmøde d. 23.11.2022

Deltagere: Lone, Maria, Jette, Patricia, Majbritt og Christina 

 1. Siden sidst
  – 0.-1. Kl. træning har haft udfordringer med nøglerne og bander, som skal fjernes inden, træningen + mangel på trænere. Udfordringerne er for nu løst og ellers kontakter trænerne bestyrelsen igen

 2.  Generalforsamling
  – Dagsorden for generalforsamling udformes
  – Mødet afholdes d. 22/2-23 i Mejdal hallen

 3. Opvisning
  – Der er styr på alle bookinger ifm. med opvisningen, som afholdes 11/3 i Halgård hallen
  – Brug for hjælp til at bære redskaber ind og ud fra opvisningsgulvet
  – Brug for hjælp til at styre musik og speakers
  – Skal finde fanebærere
  – Der skal lejes stole og tribuner

 4. Mejdalbladet
  – Generalforsamling og opvisning annonceres i næste Mejdalblad
 1.  
 1. Overnatning i Halgård 2023
  – Bestyrelsen spørger alle instruktører per mail, om nogen kunne være interesseret i at hjælpe til overnatningen
  – Der skal handles ind til aftensmad og morgenmad til alle børn
  – Der er inviteret på hjemmesiden og der bliver annonceret via mail til alle gymnaster og på facebook
  – Brandmyndighederne skal informeres
  – Tilmeldingsfrist d. 10/1
 1.  
 1. Ledermøde
  – Afstemmes d. 10/1 på bestyrelsesmøde
 1.  
 1. Redskaber/redskabsrum
  – Intet nyt

 2. Evt.
  – Instruktører får en mail om beløb til juleafslutning og dato for sidste træning inden juleferien
  – Leje af gymnastikredskaber: Der laves et nyt link, så interesserede kan betale for leje af redskaber ved private arrangementer i Mejdal hallen
  – Julegaver: Alle instruktører og hjælpeinstruktører modtager en julehilsen fra gymnastikforeningens bestyrelse
  – Rengøring i Mejdal Hallen: Der er brug for bedre rengøring i Mejdal hallen, så der kan være gymnastikhold – gymnastik er både i Hal B og Hal C. Problematikken sendes videre til halbestyrelsen i håb om ændring
 1.  

Referat fra Opstartsmøde d. 31.08.2022

Referat fra Opstartsmøde i Mejdal-Halgård Gymnastikforening 

31/8 2022 – kl. 18.30-20.00 i Mejdal Hallen

 1. Velkommen, sang og præsentationsrunde
  Velkommen til både nye og gamle, præsentation af hvert hold, som rejser sig op og måske lettere kan hilse på hinanden under kaffe og kage
 2. Instruktørmappen
  Findes på hjemmesiden www.mejdalgym.dk under menupunktet “Links” og bør læses, når man er ny instruktør og i foreningen

 3. Forventninger til trænere og hjælpetrænere
  • Husk at melde afbud til den voksne på holdet – evt. via FB grupper
  • Kom i god tid før træningen starter
  • Hjælp med praktiske opgaver og udvis ansvarlighed – I er de voksne i børnenes øjne
  • Mobilen skal ikke med til gymnastik eller også ligge på musikbordet.
  • Hjælp også de små på toilettet, binde sko, trøste hvis de er kede af det m.m.
  • Husk at sige til den voksne, hvis der er opgaver, I kunne tænke jer at gøre som hjælpetrænere – f.eks. lave en leg eller øvelse med børnene
  • Skriv til mejdalgym@gmail.com, hvis I ikke kan tage holdet og der ikke er andre til at undervise
  • I alle skoleferier er der ikke gymnastik og børneholdene følger skolernes ferier og stopper uge 11 2023  
  • Hvis I har brug for at vi I bestyrelsen møder op til de første par træninger, så sig endelig til
  • Hav Sportstøj på til gymnastiktimerne – der er mulighed for en instruktør t-shirt og langærmet til alle instruktører og hjælpere
   • Skriv til mejdalgym@gmail.com, hvis I mangler hjælp ifm. dette
  • Trænerne skal selv koordinere og bestille opvisningstøj til børnene – 150 kr. max per barn
   • Refunderes ved at sende faktura til mejdalgym@gmail.com.
   • Frit valg HM, Chopar, Rønde Ruby m.m., men bestil i så god tid som muligt
  •   Ønsker man at bestille små redskaber/rekvisitter til sit hold såsom balloner, refunderes op til 300 kr. 
   • Sende faktura til mejdalgym@gmail.com

4. Conventus info
Visning og information om hvordan, vi bruger Conventus systemet i foreningen – sende mails – login, adressebog for hvert hold m.m. Afkrydsningslister ifm. opvisning og optælling på holdene. Ændringer om deltagere eller kontaktdata skal skrives til bestyrelsen, så Conventus kan blive opdateret. Ellers sendes alle spørgsmål til conventus også til mejdalgym@gmail.com

5. Kurser
Alle er velkomne til at tilmelde sig et kursus pr. sæson – se muligheder på DGI’s hjemmeside. Skriv til mejdalgym@gmail.com ved spørgsmål. Regningen sendes til foreningen til sidst i processen. + refundering af kørselspenge ved kurser

6. Redskaber
Der er lås på redskabsrummet i Mejdal hallen, Maria udleverer brikker og intro. Der er nøgler til Halgård hallen i aften for instruktører, som har hold herovre. Børn må ikke hænge på redskabsvognene og sig til bestyrelsen, hvis I har brug for nyt indkøb.

7. Kalender/Vigtige datoer: 

 • Gym camp weekend 1.-2. okt 2022 (send os gerne forslag til moduler)
 • Ledermøder: 31. jan. 2023 og 20. mar 2023 (pizzamøde) 
 • Generalforsamling 22. feb 2023
 • Overnatning for 0. kl.+ 20.-21. jan 2023 
 • Opvisning Gråkjær Arena: søndag d. 5/3 2023 
 • Opvisning Halgård Hallen: lørdag d. 11/3 2023 + afslutningsfest for alle instruktører og hjælpere


8. Diverse

 • Mejdalbladet: Alle opfordres til at skrive et indlæg til bladet, tag et billede fra din træning og skriv en tekst og send det til mejdalgym@gmail.com
 • Overvej at sætte beløb til træningstøj op til 200 kr. pga. stigning på priserne på dragter osv.

Tak for i aften

Referat fra bestyrelsesmøde 17/8-2022

Mejdal-Halgård Gymnastikforening Bestyrelsesmøde 17/8-2022

Deltagere: Maria, Majbritt, Jette, Lone, Patricia og Christina

 

Referat fra mødet:

 1. Gennemgang af holdplanen for kommende sæson 22/23
  1. Overblik over alle hjælpeinstruktører og antal trænere på alle hold
  2. Kontakt til mulige trænere, da vi fortsat mangler på nogle hold
 2. Gennemgang af dagsorden for Opstartsmødet for alle instruktører 30/8
  1. Opdatering af punkterne og indhold på agendaen
 3. Der skal skabes overblik over alle nøglebrikker, som de frivillige har fra foreningen til Mejdal hallen og Halgård hallen.
  1. Der oprettes et nyt system for bedre overblik og tages kontakt til tidligere frivillige, som ikke har afleveret sin nøglebrik
 4. Gymcamp 1.-2. oktober på Brejninggaard Efterskole
  1. Invitationen med eksempel på moduler for dagen sendes til alle frivillige og medlemmer via mail
  2. På opstartsmødet bliver de frivillige spurgt til ønsker til moduler
  3. Hvis der ikke er tiltrækkelig opbakning til Gymcamp i år, vil arrangementet ikke bliver afholdt fremover
 5. Diverse
  1. Den nye bestyrelse skal lære opgaverne i foreningen at kende i detaljerne
  2. Vi skal i bestyrelsen finde en god proces for vores kommunikation, når vi skal afstemme forskellige emner, da vi ikke ønsker at skulle mødes en masse ekstra gange for at kunne varetage bestyrelsesarbejdet
   1. Vi mødes ca. 4 gange om året + ekstra møder i mindre projektgrupper f.eks. ifm. holdplanlægning eller Gymcamp koordinering