Love og vedtægter

§1

Navn, hjemsted og formål

Afdelingens navn er Mejdal-Halgård Gymnastik og dens hjemsted er Holstebro Kommune. Formål i henhold til Mejdal-Halgård Gymnastik.

§2

Forhold til hovedforeningen

Mejdal-Halgård Gymnastik er en del af Mejdal-Halgård Gymnastik- & Idrætsklub og som sådan underlagt de vedtægter, der gælder for denne. Afdelingens formand er født medlem af fællesbestyrelsen i Mejdal G.I.K. Afdelingens generalforsamling vælger medlemmer til klubbens repræsentantskab.

§3

Medlemskab af organisationer

Afdelingen er medlem af DGI og Holstebro Idræts Forbund.

§4

Indmeldelse & udmeldelse

Som medlem i afdelingen kan optages enhver, der vil respektere foreningens love.

Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge .

Som passive medlemmer kan enhver optages.

§5

Generalforsamling

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling, der holdes senest ultimo februar, indkaldes med senest 14 dages varsel skriftlig eller gennem dagspressen / Mejdal Bladet.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
  a) Valg af formand (lige år)
  b) Valg af kasserer (ulige år)
  c) Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
  d) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  e) Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
 6. Valg af afdelingens repræsentanter i repræsentantskabet
 7. Eventuelt

Forslag til dagsordenens punkt 4, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeberettigede på afdelingens generalforsamling er medlemmer, som er fyldt 16 år samt forældre, som har børn, der betaler kontingent til afdelingen. Samme gruppe er ligeledes valgbare til bestyrelse og udvalg. Ingen kan opnå mere en én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtige uanset antallet af mødte stemmeberettige.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10% stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen.

I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse sker ved meddelelse i dagspressen med mindst 7 dages varsel. Den er beslutningsdygtig som den ordinære generalforsamling.

§6

Bestyrelsen

Gymnastikafdelingens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest 14 dage efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og øvrige medlemmer.

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året. Der skal altid sendes et referat af disse til hovedformanden.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal følgende behandles på hvert bestyrelsesmøde – økonomisk status og opfølgning på tilskudsordninger.

Afdelingen tegnes af formanden. I forhold af ekstraordinære økonomisk karakter skal dette forelægges og godkendes af fællesbestyrelsen.

§7

Regnskab

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet revideres af den af klubbens repræsentantskab valgte revisor samt klubbens hovedkasser.

Afdelingens medlemmer, udvalgsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter hæfter ikke personligt for de af afdelingen indgåede forpligtelser, for hvilke alene afdelingen hæfter med den respektive formue.

§8

Vedtægtsændringer

Afdelingens vedtægter, som er godkendt af Mejdal-Halgård G.I.K.’s repræsentantskab efter indstilling fra fællesbestyrelsen, kan ikke ændres uden fællesbestyrelsens godkendelse.

§9

Eksklusion

Såfremt en afdeling efter fællesbestyrelsens skøn ikke arbejder i klubbens interesse eller skader dens omdømme, kan repræsentantskabet ekskludere afdelingen såfremt ¾ af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer stemmer herfor. I tilfælde af afdelingens eksklusion tilfalder evt. formue Mejdal-Halgård gymnastik- og Idrætsklub.

§10

Afdelingens opløsning

Indstilling til repræsentantskabet via fællesbestyrelsen om afdelingens opløsning kan kun foretages på en ekstraordinær generalforsamling, som er indkaldt med dette for øje og med et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

I tilfælde af afdelingens opløsning tilfalder evt. formue Mejdal-Halgård gymnastik- og Idrætsklub.