Referater

Referat fra bestyrelsesmøde 4. februar 2016

Refefat fra lille bestyrelsesmøde i Mejdal-Halgaard gymnastikafd torsdag d. 4 februar 2016.

 1. Det blev besluttet at flytte Sommer gymnastikskolen til de tre hverdage før Påske – 21 til 23 marts, istedet for i dagene 5 -7 august. Udvalget der har opgaven arbejder videre med deres kontakter. Det vil ikke kolidere med håndbold cupen, da det foregår i selve Påsken.
 2. Gennemgang af ansvarsområderne ved gymnastikopvisningen d. 12 marts. Den nye oversigt ligger i Dropbox.
 3. Næste ledermøde d. 22 februar 2016 kl. 19.00 i Mejdal hallen.

Referat fra bestyrelsesmøde 13. januar 2016

Bestyrelsesmøde i Mejdal-Halgård Gymnastik

 Onsdag d. 13/1-16 kl. 19.30

 

Deltagere: Laila, Aase, Lone, Lars, Mette og Susan

Afbud: Anni

 1. Siden sidst – godkendelse af referat

       Aase arbejder videre med muligheden for betaling for swipp.

Der bliver ikke mulighed for betaling via mobile pay.

       Lone laver ansøgning til Vestforsynings initiativ­pulje – med deadline 1. april.

 1. Kasseren har ordet

På kontoen har vi 165.448 kr

På redskabskontoen har vi 125.096 kr (hvoraf de 100.000 kr er reserveret til halprojektet).

Overskud for 2015 – 25.000 kr.

Coop kort ved købmanden – ved køb via gymnastikforeningens konto anvendes coop kortet, som ligger ved kassen.  

 1. General forsamling afholdes i Mejdal Hallen.

Er annonceret via Mejdal Bladet. Lokaler er booket.

Anni bestiller forplejning. Aase sørger for en dirigent

 1. Opvisningerne:

Gråkjær Arena. Tilmeldingerne er sendt ind og der er booket opvisningstid.

Koordinering af spring og redskaber – vil ske til overnatningen, hvor der forhåbentlig er repræsentanter fra alle hold.

Laila og Lars koordinerer mulige redskabsbaner.

Halgård Hallen.

Foreløbig udkast til programmet er lavet, denne foreløbige version sættes i Mejdal Bladet. Bladet har deadline fredag d. 15/1.

Opvisningsudvalget (Lars, Laila, Lone og Susan) koordinerer boden.

Der er udfyldt et opdateret skema med arbejdsopgaver.

Afslutningsfesten er fortsat i Mejdal Hallen. (Festudvalget – Lone, Finn, Jane, Charlotte og Mette).

 1. Overnatning

Mette sender mail til instruktører og sender desuden en reminder mail om at huske tilmeldingen.

Lone kontakter Lene Tvis Sognegård i forhold til et tilbud om forplejning.

Mette og Lone koordinerer relevante indkøb ved købmanden.  

De instruktører som er tilstede og overnatter – betaler ikke for deres egne børn.

De forældre som tilbyder overnatning – betaler ej heller for deres børn.

Til næste år skal der laves skarpere regler for hvem der betaler og hvem der er med gratis.

Programmet for aftenen sendes med rundt til instruktørerne.

 1. Dagsorden til ledermødet

Laila laver et udkast og sender rundt til godkendelse

 1. Klubliv Danmark

Man skal tilmelde sit dankort via Klubliv Danmark.

Aase fremlægger på ledermødet.

Efterfølgende sendes en mail rundt til alle medlemmer og der laves plancher til opvisningen.

 1. Boblerne

Udskydes til næste gang.

Susan sender inspirationsfolder ”Triologi – dynamisk og effektiv ledelse” rundt til bestyrelsen. Der følges op på dette til næste møde.

 1. Redskaber

Vi har det vi skal bruge lige nu. Tager det op igen til sæson start.

Cylinderen til Halgård Hallen er kommet – og kan hentes i Mejdal Hallen (Susan)

 1. Fitness event

Laila har delt eventen på Mejdal Mikro Medie.

Der er pr. i onsdags avisen.

 1. Gymnastikskole

Afholdes fredag d. 5/8 til søndag d. 7/8.

Boble: Laila, Lone og Susan

Afholdes i internt regi og uden involvering af DGI.

 1. Parkour 

Tilmeldte deltagere får halvdelen af kontingentet tilbage.

De skal opgive deres kontonummer til Aase, som manuelt skal overføre penge.

       Kurser til næste sæson i Halgård Hallen.

Springsikker kurserne er et tilbud til instruktørerne. De opfordres til tilmelding til de næste 2 ledermøder.

Foreningskurset med Claus Højen skal prioriteres højt for alle instruktører, hjælpeinstruktører og føl. Denne eftermiddag skal vi alle inspireres til, hvordan vi kan arbejde med en rød tråd fra baby hold – og op til minijunior/øvet spring.

Eftermiddagen afsluttes med fælles aftensmad.

 • Springsikker Basis og SMT 1 d. 26-28/8-16
 • Hjælpeinstruktør kursus i Halgård hallen d. 11-13/9-16.
 • Foreningskursus med Claus Højen søndag d. 13/9-16
 •  Desuden kryds i kalenderen til DGI Inspiration i Herning d. 8.-9. Oktober

       Yoga. Laila og Helle Skovsbøl koordinerer opstart af holdet.

Referant: Susan Bjerrum Nielsen

Referat fra ledermøde 4. november 2015

Referat fra ledermøde onsdag d. 4 november i Mejdal Hallen

 1. Velkomst
 2. Nyt fra kasseren. Vær obs på om alle har tilmeldt sig jeres hold. Er alle jeres egne børn meldt til på de respektive hold. Husk at I kan få kørselsgodtgørelse, når I har været på kursus.
 3. Gymnastikovernatning d 22 til 23 januar 2016 – ungeudvalg, står for planlægningen sammen med Mette. Er der andre der har lyst? Det forventes at alle instruktører og hjælpeinstruktører deltager. Hvem vil lave det fælles indslag? Laila og Vicky koordiner for de fire rytme/springpiger 0 til 3 kl og springdrenge 0 – 3 kl til opvisningen i Gråkjær. Karina vil gerne hjælpe med til overnatning.
 4. Opvisning i Gråkjær Arena d. 5-6 marts 2016. De fire hold giver opvisning sammen, og minijuniorholdet for sig selv. Vi finder ud af hvad Pakour skal. Husk I kan få billetterne refunderet, hvis I er ude at se opvisningen den anden dag, hvor I ikke selv er på.
 5. Opvisning i Halgaard hallen d. 12 marts 2016. Forsalg kan foregå via Conventus. Huske at vi sætter stole op m.m i hallen fredag aften d. 11 marts.
 6. Overraskelsen i år bliver ”pausegymnastik”, vi tænker det bliver Kaptajn Jespersen, Finn foreslår at vi har kost med ind.
 7. Aflutningsfesten d. 12 marts 2016. Festudvalget bliver Finn, Lone, Jane og Charlotte.
 8. Fanebærer: forslag: Astrid
 9. Opvisningstøj; Lone skal have besked hurtigst muligt, sidste år syntes vi ikke det var optimalt, at der var hold der ikke kunne fotograferes til tiden, da opvisningstøjet var bestilt for sent. Til næste år er der snak om at kontingentet godt må være forskelligt fra hold til hold, i f t hvilket opvisningstøj der bestilles til holdet.
 10. Juleafslutning. Holdene der er i Mejdal hallen bestiller ”mad” hos BS, så hurtigt som muligt – for ca 15 kr. Holdene der træner i Halgaard hallen køber selv ind til holdet, også 15 kr.
 11. Evt. De vanlige turkise bluser, vi har haft på til opvisningen de sidste par år, skal vi også have på til næste år. Husk at prøve. Dem som ikke er her i aften, kan prøve hjemme hos Lone – hun sender en mail om hvornår.

Til nye trænere, hjælpetrænere og føl kan træningsdragen også bestilles, hvis man mener man også er træner i foreningen til næste sæson.

Reminder til Gymnastikafdelingen

Julekort til alle gymnaster – mail til alle medlemmer. Laila sender en mail ud til instruktørerne, som så skal komme med indput og kommentarer til denne.

Opvisningstøj:

Referat fra bestyrelsesmøde 25. oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde 25. oktober 2015

 1. Godkendelse af referat. Godkendt.
 2. Sæsonstart opfølgning. Vi lukker zumbaholdet pga. for få tilmeldte. Yoga prøvehold ca. 200 kroner.
 3. Redskaber. Bestille stativ til måtter, vogn til vægtudstyr. Faldskærm. 20 hvide elastikker. 4 bænke.
 4. Fitness – 31. januar i Halgårdhallen. DGI arrangere.
 5. Lone har gang i tøj. Lars forhører sig mht. ekstra musik anlæg. Gæstehold – Staby efterskole – ca. 14.30.
 6. Julegave – Besluttet ?? J
 7. Aase undersøger hvordan vi opretter mobilepay.
 8. Gymnstikskole. Vi kører selv. Vestforsyningen fond søges penge til skolen.
 9. Gymnastik overnatning. 22-23 J Afventer Mette.
 10. Inspirationsaften – Vi gemmer ham til næste år.
 11. Evt.
  1. Dagsorden til ledermøde d. 4. November kl. 19.00-20.30 i Mejdal hallen
   1. Velkommen – sang
   2. Nyt fra kasseren – Conventus/kontigent opfølgning
   3. Gymnastikovernatning 22/23-1-2016 – Ungeudvalg
   4. Opvisning Gråkjær Arena d. 5-6. marts 2016
   5. Opvisning Mejdal-Halgård d. 12. marts 2016
   6. Overraskelse – præsentation!
   7. Afslutningsfest d. 12. marts 2016 efter opvisningen (Festudvalg)
   8. Fanebærer
   9. Opvisningstøj – Status
   10. Juleafslutning
   11. Eventuelt

Referat fra bestyrelsesmøde 16. september 2015

Bestyrelsesmøde i Mejdal-Halgård Gymnastik

d.16/9-15 kl. 19.30 hos Aase.

Deltagere: Laila, Mette, Lone, Aase, Anni og Susan

Afbud: Lars

 1.  Siden sidst – og godkendelse af referat.
 2. Evaluering af sæsonstart

– Langt de fleste hold er kommet godt i gang.
– Behov for opfølgning på følgende:

Rytme/Springpiger 2-3 kl. – Vicky.
– Vi mangler en voksen instruktør – gerne til springdelen.
– Susan kontakter Vicky.

Parkour
– Kun 6 gymnaster til første træning. Der laves PR via de sociale medier (Susan) og eventuelt via Holstebro Onsdag (Laila?).

Mini Junior
– 65 gymnaster – behov for flere hjælpere.
– Sanne – lukker stepholdet og hjælper på Minijunior i stedet
– Anni Steensen har tilbudt at hjælpe.

Redskaber:
– Der skal ryddes op i redskabsrummet i Mejdal Hallen.
– Der foreslås efter Borgermødet i Mejdal Hallen lørdag d. 19/9-15.
– Lone køber kasser med låg til redskabsvognen.
– Aase undersøger muligheden for at købe brugte stepbænke.
– Lone udarbejder en ansøgning til Vestforsynings initiativ pulje – med fokus på motorik redskaber til Baby/Børne Gymnastik holdene.
– Der bestilles 30 måtter og 30 elastikker ved A-sport til Halgård Hallen.
– Skitræning mangler en del redskaber i Halgård Hallen.
– Laila og AnneMette koordinerer hvad der kan flyttes fra Mejdal Hallen og hvad der skal nyindkøbes.
– Der indkøbes en vogn til team tracken i Mejdal Hallen.
– Desuden indkøbes en indspringskile til airtracken i Halgård Hallen.
– Der tages kontakt til Keld – i forhold til at sætte nye hjul på rammen til træplinten.

Laila spørger Lene Faklam om Mejdal GIK har et falck abonnement – og om muligheden for at have en falck kasse liggende – både i Mejdal og Halgård Hallen.

Bobler:

Fælles serie boble: Sofie og Nadja foreslår en ”fælles serie boble”. De skal begge på efterskole næste år – og vil gerne overdrage ”stafetten” til andre. Af nuværende 7. klasses piger nævnes Lotte, Katrine, Kirstine, Klara, Sofie Sejrskilde

Opvisning / Gråkjær Arena: Til ledermødet  d. 4. november nedsættes en boble, som skal arrangere og koordinere opvisningen i Arenaen.

Opvisning / Halgård Hallen: Denne boble skal også nedsættes til dette ledermøde.

Redskaber: Martin har meldt sig til at hjælpe Lars.

Kommunikation:
Karsten Vejsgård har meldt sig til at deltage i denne gruppe sammen med Lars og Susan.

 • Opvisningshold og musik til opvisning: Vi har fået en henvendelse fra Staby – som gerne vil komme til opvisningen. Vi takker ja til dette.

Vedrørende musik til opvisningen – Lars skal forhøres inden der lægges planer.

Jyske Bank har kontaktet os – i forhold til omdeling af en flyer i det nye område.

Aase koordinerer og udarbejder samtidig opdaterede rutelister.

Tilskuddet falder i år fra 50 – 33 procent i 2015.

Fremadrettet får man kun tilskud for de som er over 16 år og deltager i kurser.

Dette skyldes at ungleder uddannelsen nu tilbydes i skolen.

Datoer for kommende møder:
– Bestyrelsesmøder: Mandag d. 26/10 (19.30 ved Aase); Onsdag d. 13/1 kl. 19.30; Onsdag d. 2/3 kl. 19.30.
– General forsamling: 4/2-16 kl. 20.00
– Ledermøder: Onsdag d. 4/11-15; Mandag d. 22/2-16; Onsdag d. 16/3-16

Conventus:
– Der kan tilføjes en ekstra mailadresse, ved at tilføje et komma mellem de 2 mailadresser.

Vikarbureau:
– Tages op til næste ledermøde – om der er nogen der har lyst til at stå i et ”vikarbureau” når vi har akut brug for hjælp på de forskellige hold.

Punkter vi mangler:
– Klubliv Danmark
– Status på vores trivselsundersøgelse? 

Referat fra ledermøde 27. august 2015

Referat fra Ledermøde i Mejdal-Halgård Gymnastik

Torsdag d. 27/8-15 Mejdal Hallen

 • 1. Velkomst og præsentation

2. Instruktørmappe /Mejdal-Halgård Gymnastik:
Her finder du praktiske oplysninger om stort og småt, samt hvilke forventninger vi har til hinanden. Mappen bliver løbende redigeret og vi modtager gerne ideer til hvad den skal indeholde. Ligger på hjemmesiden www.mejdalgym.dk – under link. Alle opfordres til at læse den igennem endnu engang – og komme med kommentarer til bestyrelsen hvis der er mangler eller noget der er uklart.

  • 3. Conventus:
   En opfordring til alle om at logge ind med tilsendte koder. Ved problemer så kontaktes Aase Nørgård fra bestyrelsen.
   Conventus anvendes blandt andet til udskrivelse af holdlister (alle hold findes under ”adressebog”). Via conventus kan man desuden sende mails til udvalgte personer eller hold (under e-mail).

 

 • 4. Kurser
  På DGI’s hjemmeside www.dgi.dk findes oplysninger om samtlige DGI-kurser i hele landet. Søg gerne selv inspiration – i forhold til relevante kurser. Kursusansvarlige i bestyrelsen kan være behjælpelig med at finde kurser ved behov. Kursusudgifter betales af foreningen.
  Som hovedregel kan man tilmelde sig et kursus hvert år – for at få inspiration til den kommende sæson. Er der spørgsmål så kontakt Susan Bjerrum Nielsen eller Lars Nørgård Hansen fra bestyrelsen.
 • 5. Kontaktpersoner til de forskellige hold
  Hvert hold tildeles en kontaktperson fra bestyrelsen. Kontaktpersonen besøger holdet ved sæsonstart og er behjælpelig med eventuelle spørgsmål /problemer i løbet af sæsonen. Hjælper med holdliste opdatering /udskrivning ved behov. Kan være behjælpelig med bestilling af dragter (størrelser, opkrævning af ekstra betaling mv.)

 Babygymnastik 3-10 mdr:                           Lone

Babygymnastik 10-18 mdr:                         Lone

Mor/Far Barn 2-4 år (Mandag)                    Lone

Mor/Far Barn 2-4 år (Tirsdag)                     Anni

Mor/Far Barn 2-3 år (Onsdag)                     Laila

Hoppelopper (Mandag)                                Lone

Hoppelopper (Onsdag)                                Lone

Bjørnefræs                                                   Anni

Rytmespring Piger 0-1 kl.                            Susan

Rytmespring Piger 2-3 kl                             Susan

Springdrenge 0-1 kl                                     Laila

Springdrenge 2-3 kl                                     Lars

Minijunior                                                      Laila

Parkour                                                        Susan

Øvet Spring Mix                                           Susan

Mejdal-Halgård Mix                                     Anni

Zumba                                                          Laila             

Cross gym                                                   Laila

Step                                                              Laila

Feminin Fitness                                            Laila

Puls og form                                                Anni

TRX                                                              Mette

Busy Ladies                                                 Aase

Motionsherrer                                               Aase             

Skitræning                                                    Lars

Vær bevidst om din krop                             Aase

 • 6. Kommende datoer for sæson 2015/ 2016

Ledermøder:

Onsdag d. 4/11-15

Mandag d. 22/2-16

Onsdag d. 16/3-16

Fællestræning for alle hold der skal lave opvisning i Gråkjær Arena

Fredag d. 22/2-16

Opvisning Gråkjær Arena: Lørdag d. 5/3-16 for voksen hold (Mejdal-Halgård Mix) – Søndag d. 6/3-16 for børnehold (fra 0. kl – 7. kl)

Opvisning i Halgård Hallen: Lørdag d. 12/3-16

Afslutningsfest d. 12/3-16

7. Bobler:
Bestyrelsen har besluttet at der fremadrettet skal ske en større inddragelse af de Instruktører og forældre, som har tid og lyst til at biddrage i større eller mindre grad. Konceptet vælger vi at kalde ”Bobler”. Boblerne kan være store eller små, der kan løbende dannes nye bobler – og de kan ”gå i sig selv” når der ikke længere er behov for den. I første omgang er det besluttet at der skal sidde minimum en tovholder fra bestyrelsen i hver enkelt boble.

 – Opvisning (Laila, Lone, Lars

– Program (Laila, Lone, Anni og Aase)

       – Unge (Mette)

       Eventudvikling (Laila)

       Byfest

       Gymnastikskole (Susan, Lone og Laila)

       Sæsonafslutning (Mette)

       Sponsor /fonde

       Kommunikation (Susan og Lars)

       Kurser (Susan og Lars)

       Redskaber (Lars)

       Beklædning (Mette og Lone)

Meld meget gerne tilbage til en fra bestyrelsen, hvis du sidder med gode ideer – eller er lidt nysgerrig efter at høre mere omkring disse muligheder for øget indflydelse i gymnastik foreningen.

EVT:

          Børneattester. Alle instruktører skal udfylde børneattester hver 4. år. Dette foregår elektronisk – og der kommer post til underskrift via E-boks. Alle nye skal forbi Aase med de sidste 4 cifre i deres CPR nummer.

          Black Box Company
Vi har fået et tilbud fra Black Box company – om en ”Rytme- gymnastik serie” workshop. Relevante instruktører har modtaget en mail – husk og svar Lars Nørgård hurtigst muligt.

         Skolen – intro, alarm, undervisning (indkaldelse til introduktion i uge 36)
Nærmere information følger.

         Onsdag d. 2. December er der ingen gymnastik i Mejdal Hallen, da der er valg dagen efter.

         Gå på 3 hold – betal for 2. Ikke noget vi reklamerer med men det er en mulighed. Skriv til Aase Nørgaard – for at blive oprettet på det 3. hold.
Der vil fortsat være betaling på følgende voksenhold: TRX og YOGA.

         Klubdragt
Sidste år fik alle instruktører, hjælpetrænere og føl en Erima klubdragt i julegave. Denne julegave var væsentligt dyrere end de små julegaver vi normalt giver.Vi vil gerne tilbyde at alle nye instruktører kan få denne klubdragt inden opvisningen – hvis I har lyst til at være instruktører endnu et år.  

          Oktober fest
Gymnastik foreningen vil gerne bakke op om den lokale Oktoberfest. Håber at mange af Jer har lyst til at komme – og sidde ved et blandet bord sammen med andre fra Gymnastik foreningen.Tilmelding og betaling af 250,- inkl. mad – sker ved indbetaling af penge på kontonr: 9634-155683 HUSK at skrive ”Susan/51337999” – så kommer vi til at sidde sammen. Seneste tilmelding er d. 21. September.

          Kommunikation
Vi vil fra bestyrelsen blive mere skarpe til at udsende samlede mails – i stedet for at ”spame” jer ned løbende.Der vil blive udarbejdet en fælles ”Faktaseddel” – med vigtige datoer i forbindelse med opvisning, ekstra træninger, fotografering mv.

          Instruktør børn går gratis på hold.
Kontakt Aase Nørgård via mail – i forhold til oprettelse uden betaling.

         Halgård Hallen – intro, alarm, undervisning mv – introduktion i uge 36 ved Laila.

 Referant Susan Bjerrum Nielsen                                                  

Formandens beretning den 2. februar 2015

MEJDAL GYMNASTIK Formandens beretning den 2. februar 2015

2014 blev endnu et begivenhedsrigt og travlt år for Gymnastikafdelingen. Få dage før årets opvisning ankom vores nye air-track. Lige som vi havde ønsket den. Den blev pustet op aftenen før opvisningen, og i løbet af få minutter var den fyldt med glade og hoppende børn. Og i året der er gået, er den blevet flittigt brugt, selv om det er en kamp i sig selv at få den rulle ud og senere sammen igen. Derfor er vi mange der glæder os til, den kan være pustet op hele tiden, i den kommende sæson.

Opvisningen var som altid en dejlig dag, hvor stoltheden lyste ud af børnene, når de havde været på gulvet. Jeg synes, det er en fornøjelse at se alle de glade børn, og man kan som træner og bestyrelsesmedlem ikke undgå at blive en smule stolt over, hvad frivillige hænder kan præstere. Efter opvisningen afprøvede vi et nyt koncept med sommergymnastik, et mixhold på omkring 30 gymnaster mødtes hver mandag indtil sommerferien, så konceptet var en succes og behovet var der.
I samme periode blev der arbejdet hårdt på at planlægge sæsonen 2014/2015, et projekt der umiddelbart gik over alt forventning, men som altid endte lidt hektisk, for at blive klar til en tiltrængt sommerferie. Den helt store udfordring i år var, at vi måtte flytte alle holdene fra Halgård skole, hvor gymnastiksalen var lukket pga. opbygningen af den nye hal. Jagten efter et alternativ blev sat i gang, en til tider utaknemmelig opgave, men ikke desto mindre lykkedes det, og vi kunne derfor tilbyde både mor/far/barn gymnastik og TRX på Tvis skole. Et tilbud der trods afstanden blev taget godt imod.

Gymnastikskolen blev afviklet for 2. gang. Igen en succes med knap 80 glade børn og en masse frivillige hjælpere. Der blev hygget, sprunget, lavet cirkus, parkour og meget mere. Kort efter var vi mere end klar til at give den gas til byfesten, som desværre blev en MEGET våd fornøjelse, og derfor ikke særlig besøgt. Resultatet blev derfor heller ikke prangende, og de som havde lagt en masse energi i forberedelserne vendte en smule slukørede hjem.

Efter en velfortjent sommerferie var vi klar til at tage hul på en ny sæson, hvor vi ikke forventede den store fremgang pga. de manglende hold på Halgård skole. Men som tilmeldingerne tikkede ind på de forskellige hold, kunne vi igen i år bryste os med en flot medlemsfremgang, og byde velkommen til godt 700 aktive børn og voksne.
Det har betydet at vores hold i år har været fyldt til bristepunktet, og at den hal vi har kæmpet for de seneste 3 år er LÆNGE ventet. Hver gang vi har stået i en udfordring, der skyldtes pladsmangel, har vi sent den nye hal en venlig tanke. Og i skrivende stund er der kun 4 dage til indvielsen af vores nye hal, kun 4 dage til at en drøm går i opfyldelse, og kun 5 dage til at vi kan skrive stortrampoliner og springgrav på vores inventar liste. Det er FANTASTISK. Den nye hal betyder også helt nye muligheder for gymnastik foreningen. Vi kan tænke mere alternativt og vi kan tænke mere nyt, for nu bliver vi ikke længere bremset af manglen på haltider. Næste sæson vil vise mere konkret, hvad der kommer ud af disse muligheder og det bliver spændende at se, hvad det gør ved medlemstallet.

I foreningen er vi heldige at have rigtig mange frivillige, der på hver sin måde gør en kæmpe indsats for, at vi i Mejdal-Halgård kan tilbyde et bredt udvalg af idrætstilbud. En kæmpe tak til ALLE jer der er med på holdet at frivillige, I er GULD værd. Jeg håber, I alle vil med på den spændende rejse, vi skal ud på for at udvikle foreningen, så den er klar til at matche fremtidens behov. Tak skal også lyde til alle vore medlemmer, både de der har været med i mange år og de mange nye der kommer til.

Tak for tilliden og tålmodigheden, i en tid hvor mange nye skibe søsættes, kan lidt bølgegang ikke undgås, men jeg oplever stor forståelse og optimisme, når jeg møder jer rundt omkring. Også en stor tak til bestyrelsen, tak fordi I holder ud i en tid, hvor der er mange bjerge, der skal bestiges og hvor struktur og forudsigelighed ikke er dagligdag. Jeg oplever at humøret er højt, når vi mødes, der er masser af energi og lyst til at udvikle. Vi er alle forskellige, og næste års mission for os er at finde ud af, hvordan vi udnytter de enkles kompetencer og stærke sider bedste muligt, og hvordan bestyrelsesstrukturen skal se ud i fremtiden. Vi er i en rivende udvikling, og hvis vi gør det rigtigt, kan denne udvikling fortsætte mange år endnu, da vi er i et område, der stadig udbygges samtidig med, vi har faciliteter, der kan bringe os langt. Jeg håber, vi gennem de næste års arbejde kan være på forkant med fremtidens forening, og de udfordringer, vi vil møde for at kunne sikre en fortsat positiv udvikling. En proces jeg glæder mig til at være en del af. En proces der i høj grad handler om at forstå nutidens unge mennesker, at forstå hvad idræt er for dem, og hvad der skal til for at fastholde dem.

Jeg var for nylig til et foredrag med Søren Østergaard, ungdomsforsker, han gav et godt billede på, hvad der kendetegner nutidens unge; når de for eksempel laver en opdatering der fortæller at de skal til sport er det ikke for at prale, men snarere en service meddelelse, der fortæller at de ikke er online den kommende time. Så for fremtidens unge er en gymnastiktime, det samme som en fritime, en time hvor man ikke skal like, kommenteret eller chatte med kammeraterne. Og derfor er det vigtigt at vi formår at fastholde dem i foreningen, fordi det er her de møder fællesskabet og kammeraterne i den virkelige verden, og ikke den virtuelle verden. Med disse ord og tanker vil jeg slutte dette års beretning, og håbe at I alle vil følges med mig gennem denne proces med åbne arme og åbent sind.

Laila Poulsgaard
Formand Gymnastikforeningen.

Referat fra Generelforsamling i Mejdal-Halgård Gymnastik 2015

Generelforsamling i Mejdal-Halgård Gymnastik Mandag d. 2. februar kl.20.00 2015 i Mejdal Hallen

Mød op og få indflydelse. Vi går en spændende tid i møde! Flere medlemmer, nye lækre faciliteter og plads til nye spændene hold!!

Dagsorden ifølge vedtægterne:

• Valg af dirigent – Torben Hansen blev valgt
• Beretning for 2014 ved formanden, Laila Poulsgaard Laila Poulsgaard fortalte om store og små begivenheder i fra gymnastikåret 2014. Samt fremtidsudsigter med nye spændende faciliteter. Beretningen kan læses her: https://www.mejdalgym.dk/v2/index.php/om-foreningen/mejdal-halgard-gymnastik/referater/59-formandens-beretning-den-2-februar-2015

• Fremlæggelse af regnskab for 2014 ved kasserer, Aase Nørgaard Medlemstal: 710, Årets overskud: 4.788,15 kr. Der er afsat 100.000 kr. til investering i udbygning af Mejdal Hallen. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

• Behandling af indkomne forslag. Tirsdagsholdet vil gerne starte lidt senere kl.8.30 (fortsat tirsdag)

• Valg til bestyrelsen. På valg: Jane Storgaard og Aase Nørgård Aase Nørgård blev genvalgt. Susan Bjerrum Nilsen blev valgt. Jane Storgaard trækker sig fra bestyrelsen

• Valg af suppleanter: På valg: Anni Valbirk, Susan Bjerrum Nielsen, Lone Rosendal Ringsted Lone Rosendal Ringsted valgt som suppleant. Anni Valbirk står standby.

• Valg af afd. repræsentanter i repræsentantskabet. Alle i bestyrelsen har stemmeret i repræsentantskabet.

• Evt. God opdatering af hjemmesiden, den virker godt.

Bestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015

Bestyrelsesmøde Mejdal hallen torsdag d. 15.  januar 2015 kl. 19.30

 1. Siden sidst
  Referatet fra sidst godkendt.
  Laila, Susan og Mette var i Herning til Sport 2014 i Herning med foredrag/ workshops inden.

 2. Kasseren har ordet.
  Drift: 143.649 kr. Redskabskonto:127.507.
  Regnskab 2014: 4788,00 kr. i overskud.
  Penge til udvidelse af Mejdal Hallen? Vi bidrager med 100.000 kr.
  Sonsoraftalen med Spar Nord udløb pr. 31.12.2014

 3. Status Conventus og hjemmesiden
  Problemer med hjemmesiden hen over jul. F.eks. med at åbne billeder. Lars er i gang med at løse det.

 4. General forsamling.
  Der sendes mail til alle medlemmer og opslag hænges i hallen og ved Brugsen (Jane) Spørge Keld Olesen om han vil være dirigent. (Aase)

 5. Opvisningerne – status?
  164 er tilmeldt opvisning i Gråkjær Arena – Vi har ønsket 40 min på gulvet.
  Juniorholdet (gæstehold) 1500 kr. for at lave opvisning + penge til transport af redskaber (Lone)
  Vi laver arbejdsplan for opvisningen før generalforsamling!

 6. Gymnastik skole
  Udvalget arbejder videre. Prøver at få fat i en karate klub som vil være med til gymnastikskolen. (Lone)

 7. Overnatning – status?
  Mette koordinere programmet. Ungeudvalget laver fællesserie. Byd gerne ind til Mette hvis der er noget man kan hjælpe med..!!

 8. Redskaber – skolen
  Følgende redskaber flyttes til skolen: Protrack, pomfritter, skumplint – 3 delt, to trampoliner (junior/ alm), flik flak træner, tæppefliser, filtmåtte, 2 bænke – lange. Redskaberne flyttes fredag eftermiddag d.6. februar (Laila aftaler med Boris og giver nærmere besked)

  Soft toppen i springgraven vender forkert – og skal vendes rundt så striberne vender langs med springretningen.

  Ønsker til Halgård Hallen: Teamtrack kile, nedspringsmåtte med sider.

 9. Haltider – skolen
  Hvem vil flytte træningen til skolen efter vinterferien?
  Hold der skal træne på skolen næste sæson:
  – 2 x pigespring
  – 2 x drengespring
  – Juniorhold
  – Ekstra spring tilbud
  – Skitræning
  – 2 x TRX hold
  – 2 x Yogahold
  – Mor, far barn
  – Hoppeloppe
  – Babygymnastik

 10. Ledermøde d. 24. februar – dagsorden
  Opvisning
  Musik (Lars snakker med Morten ang. deadline)
  Sommergymnastik???

 11. Bestyrelsen – forslag til hvordan vi kan arbejde mere effektivt fremadrettet?
  Mere uddelegering af opgaver (bobler der arbejder med forskellige opgaver. Gerne en bestyrelsesmedlem i hver boble). Dette vil give flere folk at trække på.

  Vi har tilkendegivet at vi er interesseret i at deltage i en tilfredshedsundersøgelse ved Søren Østergaard (spørgeskema blandt de 8-12 årige). Hvis vi bliver udvalgt får vi også et foredrag af Søren Østergaard. 
  http://viborgidraetsraad.dk/User_files/e098d5fee588775b9350b3f859106701.pdf
   

  Move VIA Fun. Stor succes – Vil gerne komme igen (d.14/4-15 og 3/11-15)

  Træning for overvægtige voksne?? En idé med et ”Livsstilshold”??
  Jørn Hansen 25 års jubilæum.

 

Referat fra ledermøde 13. november 2014

Ledermøde torsdag d.13. november 2014

 1. Nyt fra kasseren/ Conventus – kontingent opfølgning

Vi er over 600 medlemmer i gymnastikafdelingen. Tjek på jeres hold om alle er tilmeldt. Holdlister kan printes ud på Conventus.

2. Ungeudvalg

Overnatning/fællestræning d. 23.-24. januar 2015

3. Gymnastikskole 2015

Tre dage i august d.6-8. august 2015. Vi vil gerne have alt den hjælp vi kan få.

4. Opvisning Gråkjær Arena d. 8. marts 2015

For de hold fra 0.klasse og op. Der skal laves fælles indslag og koordineres spring. Udvalg: Susan, Bettina, Nikolaj, Jane. (ungeudvalget laver udkast til fællesserie)

5. Opvisning Mejdal-Halgård d. 14. marts 2015

Alle forenings hold kan komme på gulvet. Kan muligvis afholdes i den nye hal i Halgård. Hvordan holder man på tilskuerne? Vi arbejder på at få juniorholdet som gæstehold. Rekorder som et indslag???

6. Overraskelse med alle instruktører

Virker godt, sjovt når alle er på gulvet og børnene kommer med. Forslag om at få herreholdet med til opvisningen (25 års jubilæum)

7. Afslutningsfest d. 14. marts efter opvisningen (Festudvalg)

For alle instruktører, hjælpeinstruktører og føl. Sæt allerede kryds i kalenderen nu!! Så vi får en hyggelig aften sammen. Festudvalg: Mette, Niels, Lone, Fie og Sandra.

8. Fanebærer

Forslag: Nadia, Sofie, Kamilla, Magnus, Tobias,

9. Opvisningstøj (125 kr. pr. gymnast)

Dragter skal bestilles i starten af december, så vi kan nå at få alt hjem i god tid.

Foreningsdragt til instruktørerne, skal bestilles snarest (til julegave ;-)) Instruktører som ikke har prøvet str. og bestilt skal gøre det hos ??

10. Juleafslutning

Der kan købes for 15 kr. pr gymnast til juleafslutning. Husk at bestille i god tid i kantinen så de kan skaffe det I gerne vil have.

11. Eventuelt.

Der er stadig bonusbøger til salg for 200 kr.!!! Henvendelse til Aase.

Den nye hal i Halgård bliver indviet i uge 6. De hold som har lyst til, at træne i den nye hal den sidste del af sæsonen er velkomne til det.