Author Archive: Lars

Referat fra Generalforsamlingen 4. februar 2014

Generalforsamling i Mejdal-Halgård Gymnastik

Tirsdag d. 4. februar 2014 kl.19.30 i Mejdal Hallen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. 1. Valg af dirigent

Keld Olesen blev valgt som dirigent. Generel forsamlingen er varslet retmæssigt i Mejdal Bladet og på Gymnastikafdelingens hjemmeside.

 1. 2. Beretning for 2013 ved formanden Laila Poulsgaard

Se formandens beretning på www.mejdalgym.dk

 1. 3. Fremlæggelse af regnskab for 2013 ved kasserer, Aase Nørgaard

Medlemstal: 593 Årets overskud: 24.881,45kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 1. 4. Behandling af indkomne forslag.

At gymnastikafdelingens navn ændres til: Mejdal-Halgård Gymnastik.

 1. 5. Valg af Formand. På valg: Laila Poulsgaard.

Genvalgt

 1. 6. Valg til bestyrelsen. På valg: Ulrik Søndergaard

Ulrik Søndergaard ønskede ikke genvalg. Lars Nørgaard Hansen blev valgt til bestyrelsen.

 1. 7. Valg af suppleanter: På valg: Anni Valbirk, Lone Ringsted, Susan B. Nielsen, Lars Nørgaard Hansen og Vicky Andersen

Vicky Andersen ønskede ikke genvalg. Anni Valbirk, Lone Ringsted og Susan B. Nielsen blev valgt som suppleanter.

 1. 8. Valg af afd. repræsentanter i repræsentantskabet.

Alle i bestyrelsen har stemmeret i repræsentantskabet

 1. 9. Evt.

Det er stadig en udfordring at holde orden i redskabsrummet. Der sys et dækken til herreholdets vogn. Evt. skal der være aflåst til redskabsrummet og en ny lås.

Problemer med at halgulvet i hal B er meget beskidt og der er meget harpiks. Gives videre til halbestyrelsen.

Efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde

Formand             Laila Poulsgaard

Næstformand      Mette Johansen

Kasserer             Aase Nørgaard

MedlemmerJane Storgaard Madsen

Lars Nørgaard Hansen

Suppleanter        Anni Valbirk

Susan B. Nielsen

Lone Rosendal Ringsted

Bestyrelsesmøde 7. januar 2014

Bestyrelsesmøde i Hallen

Tirsdag d. 7. januar 2014 – kl. 19.00

Til stede: Lone Ringsted, Susan B. Nielsen, Laila Poulsgaard, Anni Valbirk, Aase Nørgaard, Ulrik Søndergaard, Jane Storgaard, Lars Nørgaard Hansen og Mette Johansen

Afbud: Vicky Andersen

1. Siden sidst

Deadline til Mejdalbladet fredag d.10. jan 2014.

2. Kasseren har ordet.

Antal medlemmer – over 600 og der er stadig nogen der mangler at betalte.

Kontoen                     =132.553,76 kr.

+ air track                  =  23.856,31 kr.

+ kontanter               =       960,00 kr.

+ spærret konto       =102.782,92 kr.

I alt                               =260.152,99 kr.

3. Status Conventus og hjemmesiden.

Gået fint med tilmeldingen, men flere der ikke har betalt og flere skal lige lære at bruge den nye betalingsform. Aase skal indberette antal medlemmer CFR via conventus.

Søren Rahbek vil gerne hjælpe med at oprette ny hjemmeside – ny platform. Lars Nørgaard Hansen skal stadig stå for løbende opdatering.

Hjemmesiden Lars opdaterer: opslag ang. overnatning, general forsamling.

Foreningen skal ændre navn til: Mejdal-Halgård gymnastik. Underskrift fra bestyrelsen for at godkende dette. Lars laver kopi til underskrift klar til næste bestyrelsesmøde.

Møde i forretningsudvalget onsdag d. 15. januar kl. 19.30 i hallen. Laila er forhindret i at deltage. Lars N. Hansen deltager i stedet for.

4. General forsamling.

Indkaldelse i Mejdal bladet, hjemmesiden. Laila sender til alle lederne. Jane laver opslag ved brugsen.

5. Opvisningerne – status?

Formiddag kl. 10.30 til 14.00. Efterfølgende kaffe, kage og hygge.

Gæstehold: Bøvling Efterskole vil gerne komme ca. 13.30.

Lars har skaffet nogle til at filme og efterfølgende klippe en video sammen.

De store opvisningshold fotograferes til en træning inden.

NYE skilte?? Også til Halgård

Om aftenen afslutning for bestyrelse og instruktør – nærmere info følger J

6. Gymnastikskole

Anne Kirkegaard Jansen fra DGI hjælper med markedsføring, tilmelding, finde instruktører osv. Bliver i uge 32 evt. torsdag, fredag, lørdag. Udvalget arbejder videre.

7. Overnatning – status? D.24.-25. jan. 2014

Fredag kl.16.30. Alle overnatter i hal B. For de store hold som skal til opvisning på Vest. Der skal øves fællesserie, laves spring, hygge og spise. Afslutning lørdag kl.11.00. Mette indkalder hjælp fra bestyrelsen hvis der er brug for det!!

8. Redskabsrum

Der er blevet ryddet op i redskabsrummet + nye skilte.

9. Kurser – Cross Gym.

Der er kurser i februar og maj. Laila vil gerne af sted. Er der flere der har lyst?? Gerne flere instruktører så vi kan hjælpe hinanden med at køre holdene.

Forsøg med Cross gym hold om søndagen kl.10-11 i hal B, betaling fra gang til gang – 25 kr. Start d.26. januar 2014. (Laila, Jane, Vicky, Gitte?, Dorthe Amby?)

Cross gym / TRX: Opslag og efterlysning af instruktører på hjemmesiden.

10. Evt.

Vær bevidst om din krop: Peder har tilbudt holdet som fitdeal – Holstebro Kommune. Laila sender info ang. fitdeal til instruktørerne for voksenholdene.

Opvisningstrøje til instruktørerne. Nye instruktører skal have den turkis T-shirt. Lone låner forskellige str. til ledermødet og vi samler op på hvor mange der mangler.

Onsdag d. 8. januar kl.19.00 møde på skolen ang. ny hal. Laila og Lone deltager.

Referat fra bestyrelsesmøde 19. november 2013

Bestyrelsesmøde gymnastikforening, 19.11.2013

Kl.19.30-21.30

Til stede: Lone Ringsted, Susan B. Nielsen, Laila Poulsgaard, Anni Valbirk, Aase Nørgaard, Ulrik Søndergaard, Jane Storgaard, Lars Nørgaard Hansen.

Afbud: Vicky Andersen, Mette Johansen,

1. Familie med hjerte – projekt ved Holstebro Kommune.

Sundhedsplejen ved Holstebro Kommune har lavet et projekt for nye familier. Er vi interesseret i at være med i et arrangement og komme til et møde og fortælle om idrætsforeningens / gymnastikforeningens tilbud og evt. afprøve noget at det med familierne.

Vi vil gerne være med og lave et arrangement en gang i kvartalet gerne i Mejdal Hallen. Anni giver besked til Birthe Sand Knudsen som er koordinater på projektet.

2. Gaver – satser og ”løn” hvornår og for hvad?

Det er frivilligt arbejde vi laver. Det skal være ok, at sige fra til at sidde i udvalg. Man skal deltage i bestyrelsesarbejdet med det man har lyst til, at byde ind med.

Mange bolde i luften og nogle gange for få til at løfte opgaverne. Ved større arrangementer som gymnastikskolen, byfesten skal vi blive bedre til at få hele foreningen med: instruktører og gymnaster.

Gaver: vi har snakket satser igennem. Beløb er vedtaget og ligger i Kasserers mappe.

Bestyrelsen: Formand får 1000 kr, kassereren får 500 kr. Øvrig bestyrelsesmedarbejder er ulønnet. Vi har et årligt bestyrelsesarrangement hvor vi tager ud og spiser eller lign. Evt. med ægtefæller.

Gymnastikprogrammet: ingen løn for uddeling af programmet. (4 ruter)

Reklamer: betaling går ind på kontoen. Skal komme børnene til gode i form af lav kontingent, nye redskaber osv.

Løn til instruktører: takster er snakket igennem. Anni udarbejder et udkast til næste møde.

3. Evt.

Ideer

 • Lave et årshjul over foreningens opgaver (Aase laver et udkast og sender rundt)
 • Instruktørmappen: skrive at vi gerne vil have hjælp af instruktørerne til større arrangementer.
 • Kontingent: fri kontingent for instruktører/ bestyrelsesmedlemmer og deres børn
 • Planlægning af kommende sæson: dele holdene i grupper som samler alle trådene. Kort deadline så vi får samlet så hurtigt som muligt.
 • Huske at samle op efter sæsonstart og lave status på holdene.
 • Søndagstid efter jul: Crossfit??? Eller andre ideer.